Uslovi korišćenja

Sadržaj je moguće preneti u drugi digitalni medij uz obaveznu objavu izvora članka i slika, i objavu linka ka www.srbijapodlupom.com na kraju teksta. Potrebno je takođe i potpisati autora fotografija.